ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sweep through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sweep through*, -sweep through-

sweep through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sweep through (phrv.) สอบผ่านง่ายดาย See also: กวาดรางวัลทั้งหมด Syn. breeze through
sweep through (phrv.) พัดผ่าน See also: ลูบผ่าน
sweep through (phrv.) แพร่ (เชื้อโรค, แฟชั่น, เรื่องเล่า ฯลฯ) ผ่าน See also: กระจายผ่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sweep through
Back to top