ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swear by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swear by*, -swear by-

swear by ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swear by (phrv.) สาบานต่อ Syn. swear on
swear by (phrv.) วางใจใน See also: เชื่อใจใน, เชื่อถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I swear by Almighty God that the evidence I give shall be the truth... the whole truth and nothing but the truth.ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าผู้ทรงอำนาจที่ หลักฐานที่ฉันให? ความจริงทั้งหมด และไม่มีอะไร แต่ความจริง
I swear by Almighty God... that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth... and nothing but the truth.ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ... หลักฐานที่ฉันจะให้ ให้เป็นความจริง, ความจริงทั้งหมด . และไม่มีอะไร แต่ความจริง
I swear by God and sonny Jesus, you will all visit the infirmary.ขอสาบานด้วยพระเจ้าและพระเยซู sonny คุณจะเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลทั้งหมด
I swear by the moon.ฉันสาบานกับพระจันทร์
I swear by my heart. Trust me.ฉันสาบานด้วยหัวใจ เชื่อฉันเถอะ
I know what you are and I swear by the ordinances of the sisterhood to which we both belong that I mean you no harm this day.ข้าขอสาบานด้วยเกียรติของแม่มดเจ้าเสน่ห์อย่างพวกเรา... ว่าวันนี้ข้ามาดี ไม่ได้มาร้าย
The Russians swear by him.พวกรัสเซียไว้ใจได้ เฮีย...
Prescient Council swear by a special order.fะพr ั–nvะฐdั–n' yะพur hะพuั•ะต wั–th nะพ ั•ะฐyั•ะพะต.
I, Octavius Tarsus, swear by Jupiter Optimus Maximus, that I shall uphold and defend the Republic.ผม Octavius​​ เท้า สาบาน ดาวพฤหัสบดีออปติมัสสอ ว่าข้าพเจ้าจะรักษา และปกป้องก.
"and I swear by all the devils in the nether regions"และขอสาบานต่อผีห่าซาตานทุกตน"
Do you swear by all the gods that your testimony will be true and honest?เจ้าสาบานต่อหน้าทวยเทพไหม ว่าคำให้การของเจ้า จะเป็นความจริงทุกประการ
Surrender your souls to my mercy, or I swear by the master,ก้มหัวของแกต่อ ความปราณีของข้า หรือ ฉันสาบานต่อนายท่าน

swear by ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swear by
Back to top