ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suffer with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suffer with*, -suffer with-

suffer with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suffer with (phrv.) ทุกข์ทรมานจาก See also: ทุกข์ยากจาก, เผชิญกับ Syn. complain of
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัวสันหลังขาด (n.) person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience See also: person who feels frightened with a guilty conscience
วัวสันหลังหวะ (n.) person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience See also: person who feels frightened with a guilty conscience Syn. วัวสันหลังขาด

suffer with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วัวสันหลังหวะ[n.] (wūasanlangw) EN: person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience ; person who feels frightened with a guilty conscience FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suffer with
Back to top