ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

submerged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *submerged*, -submerged-

submerged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
submerged (adj.) จมอยู่ใต้น้ำ Syn. capsized, immersed
submerged rock (n.) แนวหินโสโครก See also: แนวปะการังใต้ทะเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
submerged-arc weldingการเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
submerged flowsubmerged flow, การไหลแบบจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หินโสโครก (n.) submerged rocks See also: submerged reefs

submerged ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗礁[àn jiāo, ㄢˋ ㄐㄧㄠ, 暗礁] submerged reef (rock)
[yān, ㄧㄢ, 湮] obscured; submerged
[yīn, , 湮] obscured; submerged

submerged ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっぷりと漬かる[どっぷりとつかる, doppuritotsukaru] (exp,v5r) (See どっぷり) to be deeply submerged
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
沈水海岸[ちんすいかいがん, chinsuikaigan] (n) (See 沈降海岸) submergent coastline; submerged coast; submerged shoreline
沈降海岸[ちんこうかいがん, chinkoukaigan] (n) submerged shoreline
冠水[かんすい, kansui] (n,vs) being covered with water (i.e. in a flood); being submerged; being inundated; flooding
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness)
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P)

submerged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชายฝั่งทะเลยุบตัว[n. exp.] (chāifang th) EN: submerged shoreline FR:
หินโสโครก[n. exp.] (hinsōkhrōk) EN: submerged rocks ; submerged reefs FR: récif [m]
จมน้ำ[adj.] (jom nām) EN: submerged FR: submergé ; noyé
อยู่ใต้น้ำ[adj.] (yū tāinām) EN: aquatic ; submerged FR: aquatique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า submerged
Back to top