ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subject to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subject to*, -subject to-

subject to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subject to (phrv.) ทำให้มี See also: ทำให้เกิด, ทำให้ได้รับ
subject to (phrv.) ทำให้เชื่อฟัง See also: ทำให้ปฏิบัติตาม, ทำให้ถูกครอบงำด้วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subject toภายใต้บังคับแห่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
But this is subject to your approval, of course.นี่คือแผนของฉันนะ... แต่เป็นเรื่องที่เธอต้องเห็นชอบด้วย
But by acquiring a body I am now subject to the possibility of dying.แต่ผมต้องการร่าง– ตอนนี้ผมกำลังจะตาย
You'll be subject to your positronic brain.คุณยังขึ้นกับ ข้อกำหนดของสมองอิเล็กตรอน
Students will always be subject to punishmentนักเรียนพวกนี้จะต้องถูกระวางโทษ
Certain restrictions apply.Blackout periods on availability subject to change."วันที่ 24 พฤษภาคม 2030"
Certain restrictions apply. Blackout periods o navailability subject to change.รายละเอียด ติดต่อ บ้านหรูคู่จันทราดอทคอม
The craft isn't flying because it's not built according to the laws of aerodynamics and is subject to the law of gravity.พาหนะของเราไม่ได้บิน เพราะมันไม่ได้สร้างมาตามกฎแอโรไดนามิกส์ แต่ตกอยู่ภายใต้กฎแรงโน้มถ่วง
Any unauthorized personnel will be subject to arrest.ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะถูกจับกุม.
Any unauthorized personnel will be subject to arrest.ผู้ไม่ได้รับอนุญาต จะถูกจับกุม
If I am sure of anything, inspector it is that this government will not survive if it is to be subject to your feelings.ผมอยากจะบอกอะไรคุณหน่อยนะ, ท่านสารวัตร... ...รัฐบาลของเราคงอยู่ไม่รอด ถ้ามัวแต่เชื่อความรู้สึกของคุณ
Party secretary? - All subject to his whim.- ขึ้นอยู่กับพระทัยท่าย

subject to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受支配[shòu zhī pèi, ㄕㄡˋ ㄓ ㄆㄟˋ, 受支配] subject to (foreign domination, emotions etc)

subject to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
会わす;遭わす;会す;遭す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 会わせる) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to
会わせる;遭わせる;逢わせる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) (See 会う) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
属す[ぞくす, zokusu] (v5s,vi) (See 属する・ぞくする) to belong to; to come under; to be affiliated with; to be subject to
暗記物[あんきもの, ankimono] (n) a work or subject to be memorized (memorised)
被保佐人[ひほさにん, hihosanin] (n) person subject to a conservatorship or curatorship
被補助人[ひほじょじん, hihojojin] (n) person subject to a limited guardianship
読み解く[よみとく, yomitoku] (v5k) (1) (See 読解) to read and understand; to subject to close analysis; to read deeply; to read carefully (esp. a difficult text); (2) (See 解読) to decipher; to decode
風当たり(P);風当り[かぜあたり, kazeatari] (n) wind blowing against; being subject to outside pressures or criticism; oppression; (P)
属する[ぞくする, zokusuru] (vs-s,vi) to belong to; to come under; to be affiliated with; to be subject to; (P)
風薫る[かぜかおる, kazekaoru] (adj-f,v5r) (See 薫風) (subject to the) cool light breeze in early summer

subject to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions FR:
ได้รับผล[adj.] (dāi rap pho) EN: affected ; subject to FR: sujet à
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ภายใต้[prep.] (phāi tāi) EN: under ; beneath . subject to FR: sous
ทุกขตา[n.] (thukkhatā) EN: state of being subject to suffering ; painfulness ; stress FR: tristesse [f]
ติดภาระจำยอม[v. exp.] (tit phārāja) EN: be subject to an easement ; be subject to a servitude FR:
ต้อง[v.] (tǿng) EN: be subject to ; suffer ; be exposed to ; be hit by FR: subir

subject to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandbereich {m}area subject to fire risk
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards
Zwischenverkauf {m} | Zwischenverkauf vorbehaltenprior sale | subject to prior sale
vorbehaltlich {adj} | vorbehaltlich einer Bestätigungsubject to | subject to confirmation
meldepflichtig {adj}subject to registration
Liefermöglichkeit {f}subject to availability
genehmigungspflichtig {adj}subject to approval
zuschlagspflichtig; zuschlagpflichtig {adj}subject to a supplement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subject to
Back to top