ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stretch out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stretch out*, -stretch out-

stretch out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stretch out (phrv.) ยืดออกไป See also: ขยายออกไป
stretch out (phrv.) นอนแผ่ See also: นอนแผ่หลา Syn. spread out
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหยียดแขนเหยียดขา (adv.) lie with both hands and feet stretch out at full length See also: sprawled out, stretched out Syn. เหยียดยาว
แผ่หลา (adv.) lie with both hands and feet stretch out at full length See also: sprawled out, stretched out Syn. เหยียดยาว, เหยียดแขนเหยียดขา
ยื่นมือ (v.) stretch out one´s hand See also: hold out one´s hand, reach out one´s hand Ops. หดมือ
แผ่สองสลึง (adv.) lie face up with both hands and feet stretch out See also: lie stretched out, lie sprawled out Syn. เหยียดยาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To desperately and blindly stretch out our hands towards the heavens, to launch such a big mass into the sky, and to fix our eyes on something in the darkness of the far reaches of space.ราวกับเป็นการเหยียดแขนสู่สรวงสวรรค์ วัตถุขนาดใหญ่ถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อเปิดประตูสู่ความมืดมิดที่ไกลออกไปในอวกาศ
Okay, next is five one hundred yard runs to stretch out your legs.โอเค ต่อไปคือการวิ่งรอบสนามหนึ่งพันหลา 5 รอบ เพื่อทำให้ขานา่ยยืด
Whenever they're not watching every chance we get, we're gonna stretch out our wings...เวลาที่พวกมันไม่มอง ...ทุกๆ โอกาส เราจะกางปีก...
Do you seriously need to stretch out on her?นี่เธอต้องเอาขาไปพาดลูกฉันด้วยเหรอ?
You gonna go in there and stretch out on my bed?จะเข้าไปยีดตัวบนเตียงฉันงั้นสิ
And I only did, because when I steel up, my clothes stretch out and they fit all weird.และผมวาดก็เพราะเวลาที่ผมกลายร่าง เสื้อผ้าผมจะขยายออกและรู้สึกแปลกๆ

stretch out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伸び広がる[のびひろがる, nobihirogaru] (v5r) to stretch out
伸べ広げる[のべひろげる, nobehirogeru] (v1,vt) to stretch out
手足を伸ばす[てあしをのばす, teashiwonobasu] (exp,v5s) to stretch out
洗い張り[あらいはり, araihari] (n,vs) lay or stretch out to dry
糸を引く[いとをひく, itowohiku] (exp,v5k) (1) to pull (the puppet) strings; to direct things from behind the scenes; (2) to stretch out (and keep going); to linger on
横たわる[よこたわる, yokotawaru] (v5r,vi) to lie down; to stretch out; (P)
連なる(P);列なる[つらなる, tsuranaru] (v5r,vi) to extend; to stretch out; to stand in a row; (P)

stretch out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out ; gape FR: ouvrir ; entrouvrir
เอื้อม[v.] (eūam) EN: reach with the arm ; reach out ; stretch out one's hand FR: atteindre de la main
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางแขน[v. exp.] (kāng khaēn) EN: stretch the arms ; extend the arms ; stretch out one's arms FR: ouvrir les bras ; tendre les bras
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold FR: s'étendre ; s'agrandir ; étendre
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jet) EN: intent to ; aim at ; stretch out for FR:
ยื่นมือ[v.] (yeūnmeū) EN: extend one's hand ; stretch out one's hand ; hold out one's hand ; reach out one's hand FR: tendre la main
เหยียด[v.] (yīet) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink FR: étendre ; déployer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stretch out
Back to top