ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strategically favourable position

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strategically favourable position*, -strategically favourable position-

strategically favourable position ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัยภูมิ[n.] (chaiyaphūm ) EN: strategically located place ; strategically favourable position FR: position stratégique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strategically favourable position
Back to top