ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

store up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *store up*, -store up-

store up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
store up (phrv.) เก็บสำรองไว้ Syn. lay up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tatsi, all day long I work to please this officer, that diplomat, some tourist, to store up favors so if there is a time when we need help,ด้วยงานของผมที่ทำมานาน การเอาใจพวกข้าราชการ นักท่องเที่ยวให้เค้าโปรดปรานเรา เพราะอย่างงั้นถึีงเวลาที่ เราต้องการความช่วยเหลือ
There's a five-and-dime store up ahead.ข้างหน้ามีร้านขายของถูกอยู่ ตรงขึ้นไปแล้วกัน
And then one day, I was 24, living out of my car, buying a pregnancy test at that drugstore up on Laurel.แล้ววันนึง , ตอนฉันอายุ 24 ใช้ชีวิตโดยไม่มีรถ ซื้อเครื่องตรวจครรภ์จากร้านยาที่ Laurel
In case you hadn't noticed, I mean, I'm a superstore up in here.เรื่องนี้มึงอาจจะยังไม่ทันสังเกตุ กูมีร้านใหญ่โตที่นี่

store up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
储备[chǔ bèi, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, 储备 / 儲備] reserves; to store up

store up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำรอง[v.] (samrøng) EN: keep back ; store up ; back up ; reserve ; set aside ; save for a special purpose FR: réserver ; garder ; retenir ; tenir en réserve ; sauvegarder
สงวน[v.] (sa-ngūan) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for ; set aside FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า store up
Back to top