ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

store owner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *store owner*, -store owner-

store owner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
store owner (n.) ผู้ขาย See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ Syn. vendor, shopkeeper, dealer, salesman, merchant
store owner (n.) สินค้า See also: สินค้าด้อยคุณภาพ Syn. vendor, shopkeeper, dealer, salesman, merchant

store owner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
店主敬白[てんしゅけいはく, tenshukeihaku] (exp) Store owner, at your service; Yours truly, the Store Owner
酒屋[さかや, sakaya] (n) (1) liquor store; wine shop; bottle shop; (2) sake dealer; liquor-store owner; brewer; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า store owner
Back to top