ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

storage battery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *storage battery*, -storage battery-

storage battery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
storage battery (n.) หม้อแบตเตอรี่สำหรับเก็บไฟฟ้า

storage battery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉛蓄電池[なまりちくでんち, namarichikudenchi] (n) lead-acid battery; lead storage battery
蓄電池[ちくでんち, chikudenchi] (n) storage battery; (P)

storage battery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หม้อไฟฟ้า[n. exp.] (mø faifā) EN: storage battery FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า storage battery
Back to top