ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stop short

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stop short*, -stop short-

stop short ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stop short at (idm.) ไม่ยินยอมทำเพื่อให้ได้บางสิ่งมา Syn. stop short of
stop short of (idm.) ไม่ยินยอมทำเพื่อให้ได้บางสิ่งมา Syn. stop short at
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชะงัก (v.) stop short See also: stop, cease, get stuck, pause, bog down, halt Syn. หยุด, สะดุด
ผงะหงาย (v.) stop short See also: be taken aback, draw back
หยุด (v.) stop short See also: stop, cease, get stuck, pause, bog down, halt Syn. สะดุด

stop short ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt FR:
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ผงะ[v.] (pha-nga) EN: stop short ; halt ; draw back FR:
หยุดชะงัก[v. exp.] (yut cha-gna) EN: stop short FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stop short
Back to top