ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stop in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stop in*, -stop in-

stop in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stop in (phrv.) ยังอยู่ใน Syn. stay in
stop in (phrv.) แวะเยี่ยม See also: แวะ Syn. stop by, stop off
stop indoors (phrv.) อยู่แต่ข้างใน Syn. keep in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was on my way up to x-ray and I thought I'd stop in and just hide....และฉันคิดว่าฉันจะหลุด และฉันจะ... ...หลบซ่อนตัว
The gods will stop talking, ...the stars will stop shining the birds will stop singing everyone will get sleepy, surrounded by sweet rapture time will stop in the whole universe and every living being will go to sleep they will sleep...เหล่าเทพเจ้าหยุดเอื้อนเอ่ย เหล่าดวงดาวก็ดับแสง มวลสกุณาก็พากันเลิกขับขาน
How much time is there before the next stop in the schedule?มีเวลาเท่าไหร่ก่อนจะถึงงานต่อไปในกำหยดการ?
Just a quick stop in utah and then we're off to mexico.แค่หยุดพักประเดี๋ยวที่ยูท่าห์ จากนั้นเราจะไปเม็กซิโก
We'll make a brief stop in South Boston, to discharge a passenger.เราจะทำให้หยุดสั้น ๆ ในเซาท์บอสตันจะปล่อยผู้โดยสาร
It's just a fire drill. It'll stop in a minute.แค่สัญญาณไฟน่ะครับ เดี๋ยวก็หยุดแล้ว
No way i could stop in time ma'am.ไม่มีทางที่ผมจะหยุดรถทันครับ
There's a rest stop in five miles.มีจุดพักข้างหน้าอีก 5 ไมล์
Hello Master. Uh, we made a quick stop in the Abregado system.เอ่อ อาจารย์ เราแค่แวะทำธุระ ที่ดาวอเบรกาโดนิดหน่อย
Riley and her daughter to stop in in a couple of hours;แวะมาที่บ้านในอีกสองชั่วโมงข้างหน้า
You can start the morning in Boston, stop in Dallas over lunch, and finish the day in San Francisco.ตอนเช้าคุณก็อยู่ที่บอสตัน \ - ตอนกลางวันที่ ดัลลัส จบฉากตอนเย็นที่ซานฟรานฯ \
Okay, let's slow down here to a stop in preparation for a left-hand turn.- ดีกว่าครั้งก่อนมาก หือ - หลุยส์สอนผมขับครับ เขาช่วยสอนงั้นเหรอ

stop in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
止す[よす, yosu] (suf,v5s) (after the -masu stem of a verb) (See 差す・さす・16) to stop in the midst of; to leave undone
言い掛けて止める;言掛けて止める[いいかけてやめる, iikaketeyameru] (v1) to stop in the middle of a sentence
言い掛ける;言掛ける;言いかける[いいかける, iikakeru] (v1,vt) to begin speaking; to start to say; to stop in mid-sentence
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stop in
Back to top