ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stoop to hanging around with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stoop to hanging around with*, -stoop to hanging around with-

stoop to hanging around with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลดตัวลง[v. exp.] (lot tūa lon) EN: lower oneself ; stoop to hanging around with FR: s'abaisser (litt.) ; s'avilir ; perdre sa dignité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stoop to hanging around with
Back to top