ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stock up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stock up*, -stock up-

stock up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stock up (phrv.) เก็บสำรองไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So far, the terrible weather hasn 't hit D. C but local residents aren 't taking chances as people stock up for what is already being billed as...สภาพอากาศเลวร้ายยังมาไม่ถึงดี.ซี... ...แต่ชาวบ้านที่นี่ต่างเตรียมพร้อม... ...และตุนอาหารไว้สำหรับสถานการณ์...
I think you better stock up on deodorant,ฉันคิดว่าคุณน่าจะสะสมลูกกลิ้งไว้ดีกว่านะ
'Course we'll have to stock up on the gin, the boy drinks like a sailor...แน่ละ เราคงต้องหาเหล้ามาเพิ่ม เด็กนั่นดื่มเก่งอย่างกับกะลาสี...
Get your pets inside, stock up on extra water, and if possible seek out 4-5 feet underground shelter.น้ำสัตว์เลี้ยงขอคุณเข้าไปด้วย และ สำรองน้ำให้มากที่สุด ถ้าเป็นไปได้ ถ้าอยู่ใต้ดินลึกไป กว่า 4-5 ฟุต
So, you boys better stock up on... well, everything.พวกนายควรจะตุน... ทุกอย่างไว้
So till we do, sorry, dude, stock up on soap on a rope.หรือจนกว่าเราจะมี... . เสียใจเพื่อน
We'll stock up on deodorant.เราก็ซื้อโรลออนเพิ่มสิ
Reckon we ought to stock up on supplies and ammo if we need to take them hills if a posse come.เราต้องกักตุนเสบียงกับกระสุน ถ้าต้องคุมพื้นที่ เมื่อกองกำลังติดอาวุธบุกมา
Your chance to stock up so you don't crap yourself.โอกาสของคุณที่จะตุน เพื่อให้คุณไม่อึตัวเอง
Q.C. Stock up 10 bucks at the open.Q.C. หุ้นขึ้น 10 จุด ตอนเปิดขาย
Stock up on wooden bullets.กักตุนกระสุนไม้ ให้มากเข้าไว้
We have to stock up. I'm broke.เราต้องเติมเสบียง และฉันก็หมดตัวแล้ว

stock up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕込む[しこむ, shikomu] (v5m,vt) (1) to train; to teach; to educate; (2) to acquire (information); to learn; to cram; (3) to stock; to stock up on; (4) to prepare (esp. ingredients for brewing); (5) to insert; to build into; to fit

stock up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บสะสมไว้[v. exp.] (kep sasom w) EN: stock up ; store FR:
สั่งสม[v.] (sangsom) EN: collect ; stock up ; save up ; accumulate FR: emmagasiner ; accumuler ; stocker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stock up
Back to top