ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

still more

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *still more*, -still more-

still more ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
未だ未だ[まだまだ, madamada] (adv) (uk) still some way to go before the goal; still more to come; much more; not yet
一入[ひとしお, hitoshio] (adv,n) still more; especially
一層[いっそう, issou] (adv,adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n,adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P)
一段[いちだん, ichidan] (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五段・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P)
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially
尚(P);猶[なお, nao] (adv,conj) (uk) furthermore; still; yet; more; still more; in addition; greater; further; (P)
況して[まして, mashite] (exp,adv) (1) (uk) still more; to say nothing of; not to mention; (2) (uk) still less (with neg. verb); (P)

still more ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ้ำ[adv.] (sam) EN: repeatedly ; even more ; still more FR: à plusieurs reprises ; à répétition ; encore ; à nouveau
ยิ่งขึ้น[adv.] (ying kheun) EN: more ; still more ; even more ; increasingly ; further FR: de plus en plus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า still more
Back to top