ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stick with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stick with*, -stick with-

stick with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick with (phrv.) แทงด้วย See also: ทิ่มด้วย, ปักด้วย
stick within (phrv.) ยึดติดกับ See also: ติดแน่นกับ Syn. keep within, remain within, stay within, stop within
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Told you to stick with me!บอกแล้วไงให้อยู่กับฉันไว้
No, thank you. We'll stick with what we've got.เอาแบบที่เป็นอยู่นี่ล่ะ
Maybe I'll just erase your file so you can stick with the Triads for goodฉันกลับไปเปลี่ยนประวัติให้นายเป็นมาเฟียก็ได้
It's better to stick with someone who can really understand youผมว่าผมเลือกคนที่เขา เข้าใจผมดีกว่า
Can't you stick with anything? I'll never buy you anything againลูกจะตั้งใจทำอะไรได้บ้างมั้ย พ่อจะไม่ยอมซื้ออะไรให้อีกเด็ดขาด
You'll never stick with it anywayลูกไม่เห็นจะทำอะไรได้นานๆ สักที
I'll stick with "Nin".ฉันชินกับคำว่า "นิน"
Better stick with me. This town's going to eat you alive.คอยอยู่ใกล้ๆฉันเอาไว้จะดีกว่า เมืองนี้จะกลืนกินคุณแน่
Let's just stick with friend.งั้นเอาแค่เป็นเพื่อนก็พอ
Let's just stick with the cheeseburgers.งั้นฉันเอาแค่ชีสเบอร์เกอร์พอ
Because you forgot to stick with your dive buddy?เพราะนายลืมแทงข้าง เดียวกับคู่หูนักไต่ของนายเหรอ?
I want you to, uh... stick with Veronica and Nick and clear your name. You'll be all right.เคลียร์ตัวเองซะ เดี๋ยวก็เรียบร้อย

stick with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
麈尾[しゅび, shubi] (n) (See 払子) priest's flapper made from the tail of a large deer; long stick with the tail of a large deer attached

stick with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ต่อไป[v. exp.] (chai tøpai) EN: stick with FR:
อดทนไว้[v. exp.] (otthon wai) EN: be strong ; keep at it ; stick with it ; keep going FR:
ทำต่อไป[v. exp.] (tham tøpai) EN: stick with FR: continuer ; poursuivre
ยืนพื้น[v.] (yeūnpheūn) EN: remain the same ; stick with one’s principles ; stand one's ground FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stick with
Back to top