ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stick together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stick together*, -stick together-

stick together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick together (phrv.) ยึดไว้ด้วยกัน See also: ติดไว้ด้วยกัน Syn. cling together
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดกัน (v.) stick together See also: adhere together, cling Syn. เกาะกัน
เกาะกัน (v.) stick together See also: adhere together, cling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# If we stick together we can see it through ## ถ้าเราอยู๋ติดกัน เราจะผ่านมันไปด้วยกัน #
So if we keep moving and stick together we should be fine.เราจะต้องเดินทางกันต่อ และจับกลุ่มกันเข้าไว้ ...เราอาจจะปลอดภัย
We have to stick together now.ไปเถอะ ลูซี่ เราจะไปอยู่ด้วยกันนะ แล้วทุกอย่างจะเรียบร้อย
What is this? Best friends stick together forever?ไหนละ เพื่อนแท้ ย่อมไม่ทิ้งกันไม่ใช่เหรอ
If not, the soil and the cement won't stick together !ไม่อย่างนั้น ดินและซีเมนท์ไม่อาจจะยึดตึดกันได้
Both of you aren't Nam Chul and Nam Sang Nam, why do you both always stick together and bicker all day?นายทั้งสองคนไม่ใช่ Nam Chul และ Nam Sang Nam, ทำไมสองคนตัวติดกันและทะเลาะกันทั้งวัน?
Okay. I'll tell you what, you guys stick together this summer, you work on the game, and we are talking back-to-backโอเค จะบอกให้นะ พยายามซ้อมกันเข้าไว้นะ
You're one of us. We stick together as a team. There's strength in numbers.ผมขอถามคำถามคุณก่อนที่เราจะนั่งลงทำให้
We don't know who to trust or where to turn, but we have to stick together and fight back if we don't want to die.และเราไม่รู้ว่าใครที่ไว้ใจได้ หรือควรจะหันไปทางไหน แต่เราก็ต้องเกาะกลุ่มกันไว้ และเราต้องสู้ถ้าไม่อยากตาย
We don't know who to trust or where to turn, but we have to stick together and fight back if we don't want to die.เราไม่รู้ว่า มีใครที่เชื่อใจได้ หรือจะหนีไปทางไหน แต่เราต้องอยู่รวมกัน และสู้ ถ้าเราไม่อยากตาย...
We don't know who to trust or where to turn, but we have to stick together and fight back if we don't want to die.เราไม่รู้ว่าจะเชื่อใคร หรือจะหนีไปทางไหน แต่เราต้องอยู่รวมกัน อละสู้ ถ้าเราไม่อยากตาย
If you're friends for real, you stick together no matter what happens.ถ้าพวกนายเป็นเพื่อนกันจริงๆ นายจะเจ็บด้วยกัน ไม่ว่ายังไงก็ตาม

stick together ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถือพรรคถือพวก[v. exp.] (theū phak t) EN: stick together FR:
ถือพวก[v. exp.] (theū phūak) EN: have a strong party spirit ; be partisan ; stick together FR:
ติดกัน[v. exp.] (tit kan) EN: adjoin ; stick together ; be contiguous FR: adhérer ; s'agglutiner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stick together
Back to top