ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stick out for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stick out for*, -stick out for-

stick out for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick out for (phrv.) ยืนกรานเพื่อ Syn. hang out for, hold out of, stand out for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stick out for
Back to top