ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

step on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *step on*, -step on-

step on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
step on (phrv.) เหยียบบน See also: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ Syn. stamp on, trample on, walk on, walk over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're really late. You'd better step on it.เราสายมากแล้ว คุณควรจะรีบไปโดยเร็ว
Short Round, step on it.สั้นรอบขั้นตอนในนั้น
I step on something.ขั้นตอนที่ฉันในสิ่งที่
Feel like step on fortune cookies.รู้สึกเหมือนขั้นตอนที่เกี่ยวกับคุกกี้โชคลาภ
You don't step on the one.อย่าเพิ่งเต้นจังหวะแรก
Take us to the YMCA, and step on it.ไปที่ YMCA เราจะไปที่นั่นกัน
You say you´re sorry when you step on someone´s toe... or you accidentally break their glasses... or you, you fart while they´re eating.นั่นมันใช้เมื่อแกเหยียบตีนคน หรือทำแก้วแตก หรือตดตอนคนอื่นกำลังกิน
Then to the federal reserve... and step on it.แล้วไปที่ธ.กลางรีเซิร์ฟ...
We have to be careful not to step on my dress.พวกเราต้องคอยระวังให้ดี อย่าได้เดินเหยียบกระโปรงของหนูเชียวนะ
Come on! Step on the accelerator!เร็วเข้าหน่อยซิ มัวชักช้าอะไรอยู่ เหยียบมันให้เต็มสตรีมไปเลย
I know you wanna take care of this car, but can you step on it?ฉันรูเธอจำเป็นจะต้องทะนุถนอมรถคันนี้ แต่เธอขับให้เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหม
You get out of there! Come here! Step on it!แต่มอรีนไม่เล่นเรื่องนี้แล้ว

step on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
踩线[cǎi xiàn, ㄘㄞˇ ㄒㄧㄢˋ, 踩线 / 踩線] step on the line; foot-fault
[cǎi, ㄘㄞˇ, 跴] capture; step on
第一步[dì yī bù, ㄉㄧˋ ㄧ ㄅㄨˋ, 第一步] step one; first step
[tà, ㄊㄚˋ, 蹋] step on

step on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
土踏まず[つちふまず, tsuchifumazu] (n) arch of the foot; plantar arch; (the part that) does not step on the ground
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P)

step on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนรร[v.] (chamnan) EN: step on FR:
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
เหยียบคันเร่ง[v. exp.] (yīep khanre) EN: step on the gas ; step on the accelerator ; press the accelerator FR: appuyer sur l'accélérateur ; appuyer sur le champignon
เกินอำนาจหน้าที่[v. exp.] (koēn amnāt ) EN: overstep one's official powers FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า step on
Back to top