ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

step back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *step back*, -step back-

step back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
step back (phrv.) ถอยกลับไป See also: ถอยไป Syn. move back
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could anyone please step back away from…?ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't like ornament. All right. Step back here and look at those proportions.คุณไม่ชอบของประดับสินะ งั้นถอยแล้วดูสัดส่วนมันสิครับ
Ma'am, step back and let me handle this, please. It's probably nothing.ถอยไป ให้ฉันจัดการเอง มันไม่มีอะไรหรอก
Now just like this, the woman has to step back with her right foot, ok?เอาล่ะ แบบนี้ ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายถอยกลับด้วยขาขวา เข้าใจ?
Right step back is called the Back Check.ขวาถอยกลับ เีรียกว่า Back Check
We'll step back when we get some wind blowing in here.เราจะถอยก็ต่อเมื่อเราได้ลมเย็นๆ ในนี้
Sometimes, it's good to just take a step back and see what you still have.มันเป็นเรื่องดี ที่ถอยหลังออกมา และดูว่ายังเหลืออะไร
Ma'am, I need you to step back to the vehicle.คุณครับ ผมขอให้ถอยไปที่รถด้วย
I should step back in.ฉันควรกลับเข้าไปข้างใน
All of you step back right now, or this man dies!ถอยไปให้หมดเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นไอ้นี่ตาย
Take a step back from what? He tried to murder you.ถอยเพื่ออะไร เขาพยายามจะฆ่าคุณนะ
Look,maybe I'll just take a step back for a while.นี่ บางทีเราน่าจะถอยหลังก้าวนึงกันสักพักนะ
I-- now will you please step back and let us do our job?-ทีนี้คุณช่วยถอยออกไปแล้วให้พวกเราทำหน้าที่เถอะครับ

step back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二進一退[にしんいったい, nishin'ittai] (n,vs) two steps forward, one step back
一歩下がる[いっぽさがる, ipposagaru] (v5r) to take a step backward
一歩退く[いっぽひく, ippohiku] (v5k) to take a step backward; to retreat a step
下がる(P);下る(io)[さがる, sagaru] (v5r,vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P)
後ずさる;後退る;後じさる[あとずさる(後ずさる;後退る);あとじさる(後退る;後じさる), atozusaru ( nochi zusaru ; koutai ru ); atojisaru ( koutai ru ; nochi jisaru )] (v5r) to retreat; to back off; to draw back; to step back; to shrink away
退く(P);斥く[しりぞく, shirizoku] (v5k,vi) (1) to step back; to move back; (2) to leave (the presence of a superior); to withdraw; to retreat; to concede; (3) to resign; to retire; to quit; (P)

step back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถอยเท้า[v. exp.] (thøi thāo) EN: step back FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า step back
Back to top