ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steer for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steer for*, -steer for-

steer for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steer for (phrv.) นำ (เรือ) ไปทาง See also: แล่นเรือไปทาง, คัดท้ายไปทาง Syn. steer forwards
steer forwards (phrv.) นำ (เรือ) ไปทาง See also: แล่นเรือไปทาง, คัดท้ายไปทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We agreed that my boxer would fight an 800-pound steer for three grand.แต่เราตกลงกันไว้ ว่าหุ่นชั้นจะสู้กับวัวหนัก 800 ปอนด์ ค่าตัว 3000

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steer for
Back to top