ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steer clear of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steer clear of*, -steer clear of-

steer clear of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steer clear of (phrv.) แล่น (เรือ) หลบ See also: นำ (เรือ) หลีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, you may want to steer clear of the word "dumped."เธออย่าใช้คำว่าถูกทิ้งเลย
I'm gonna have to ask you to please steer clear of my office...เพราะสถานการณ์ในด้านการงาน ของผมตอนนี้ไม่มั่นคง
It's best to steer clear of it.เป็นทางดีที่สุดแล้วที่จะดูแล
I think it's best to steer clear of him, given my track record.ฉันว่ามันจะดีที่สุดที่จะบอกทางให้เขา เอาภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาของฉัน
Best to just steer clear of him, stick with our plan.ที่ดีสุดคือ ตรวจสอบเขาให้แน่ชัด ยึดมั่นกับแผนการเดิมของเรา
Rats. Steer clear of them. They're trouble.เจ้าพวกนั้น เจ้าพวกตัวปัญหา
But steer clear of Rufus, okay?แต่อย่าบอกลูฟัสนะ โอเค?
The best chance he has of staying on God's path is to live amongst the godly, and to steer clear of the troubled and ungodly.ทางที่ดีที่สุดที่จะให้เขาได้อยู่ในหนทางของพระองค์ คือการได้อยู่ในวิถีที่ดี อยู่ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งชั่วร้าย
And the tax collectors steer clear of me and my customers.แล้วพวกเก็บภาษีก็หายไปจากข้า และจากลูกค้าของข้า
Stick to my mantra steer clear of the witch.ไม่ต้องไปสนยัยแม่มดนั่นหรอก
Well, normally, you steer clear of vampires, but you've already crapped the bed on that one.จริงๆฉันจะบอกว่าให้อยู่ห่างๆแวมไพร์ แต่นายดันแชร์บ้านอยู่กับมันแล้ว
And I'd steer clear of Mr. Gitch.อย่าๆๆเข้าไปใกล้เจ้ากริสซ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steer clear of
Back to top