ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steep in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steep in*, -steep in-

steep in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steep in (phrv.) แช่ใน See also: จุ่มใน, ทำให้เปียกชุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then up this steep incline over here and around the river.จากบนชั้นเขาพวกนั้นล้อมไปด้วยแม่น้ำ

steep in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
醂す;淡す[さわす(醂す);あわす, sawasu ( rin su ); awasu] (v5s,vt) (1) to remove the astringent taste from persimmons; (2) (さわす only) to soak in water; to steep in water; (3) (さわす only) to matte (with black lacquer)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steep in
Back to top