ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stay together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stay together*, -stay together-

stay together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay together (phrv.) อยู่ร่วมกัน See also: อยู่ด้วยกัน Syn. keep together, remain together
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can't stay together just because we...เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ เพียงเพราะว่าเรา...
You and rachel stay together because of fear?แก กับ ราเชล ยังอยู่ด้วยกัน เพราะความกลัว?
As long as we stay together as a group, we can hold them back.ไม่ว่าอะไร เราอยู่ร่วมกันรวมกลุ่มกัน เราสามารถพาเขากลับไปได้
But we just can't stay together forever.แต่เราคงจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ได้
You guys have to always stay together You're awakeพวกเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป
I just wonder if two people can stay together for good.หนูแค่.. สงสัยว่า.. คนสองจะอยู่ด้วยกันดีๆไปตลอดได้รึเปล่า
We have to stay together forever.แต่ผมก็บินมาหาคุณได้ทุกเสาร์อาทิตย์
Let's stay together from now on.หลังจากนี้เราอยู่ด้วยกันนะ
We must stay together even in death, Uncle!เราต้องอยู่ด้วยกันแม้ว่าเราต้องตาย, ลุง!
So even though it ran counter to our survival strategies, we decided to stay together as far as Pacific Playland.ถึงแม้เราจะบังเอิญเจอกับผู้รอดชีวิตสุดจะแสบ แต่เราก็ตัดสินใจที่จะร่วมทางกันไปถึง แปซิฟิค เพลย์แลนด์
I promise you we're gonna all stay together no matter what happens, okay?พ่อสัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
So they stay together all this time?พวกเขาอยู่ด้วยกันตลอดเลยเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stay together
Back to top