ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stay off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stay off*, -stay off-

stay off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay off (phrv.) อยู่ห่างจาก See also: เลี่ยงจาก, หลีกจาก Syn. get off, keep off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, you're not going on. Stay off the road!ไม่มีคุณไม่ได้เกิดขึ้น อยู่ห่าง จากถนน!
Just stay off your feet. Use an ice pack for a few minutes every hour... and call me in the morning.แค่อย่ายืนมาก ประคบน้ำแข็งทุกๆชั่วโมง
Nothing's going on. Stay off the air.ไม่มีอะไร อย่าใช้วิทยุ
Travel only by day. And stay off the road.เดินทางเฉพาะกลางวัน อยู่ห่างทางใหญ่ไว้
You always told me to stay off the freeway.คุณก็บอกฉันประจำไม่ใช่เหรอว่าให้หลีกเลี่ยงทางด่วนน่ะ
It's.../ Stay off the glass there.มัน... อยู่ให้ห่างตรงตู้กระจกหน่อยสิ ผมเพิ่งจะเช็ดกระจกนะ
Besides, she should stay off the beach with skin like that.อีกอย่าง ผิวแบบนั้น เธอควรอยู่ห่างชายหาดไว้
Do me a favor and stay off the 5, okay? The cops are in phased deployment.อย่าไปใกล้สาย 5 ล่ะ ตำรวจวางกำลังไว้
Could you stay off the grass?อ๊ะๆ อย่าเหยียบหญ้าได้มั๊ยครับ
I told you to stay off that drink in the morning.ฉันบอกแกแล้วไงว่าไม่ให้กินเหล้าตอนเช้า
If they promised to stay off Quileute lands, then we wouldn't expose what they really were to the palefaces.เราจึงทำสัญญากัน ถ้าเขาสัญญาว่า จะไม่เข้ามาในกิลลูท เราจะไม่เปิดโปง
He will not stay off my ass if he hears about this.เขาจะไม่เข้าใกล้คนโง่อย่างฉันอีก ถ้าเขารู้เรื่องนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stay off
Back to top