ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stay behind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stay behind*, -stay behind-

stay behind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay behind (phrv.) ยังตามมาทีหลัง See also: ตามหลังมา Syn. keep behind, remain behind
stay behind (phrv.) ยังอยู่ต่อ See also: ยังอยู่หลังจาก Syn. keep in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it doesn't mean I can't stay behind and help.ฉันไม่อยากทิ้งใครไว้ที่นี่
He elected to stay behind to give us a chance.เขาตัดสินใจอยู่ก่อน เพื่อถ่วงเวลาให้เรา
I imagined Mrs. Booth asking me to stay behind after school and showing me the same thing under her skirt as the girls I'd seen in the magazines with Sean.ผมจินตนาการครูบู๊ธ ขอให้ผมอยู่หลังเลิกเรียน และให้ผมดูสิ่งเดียวกันนั้นใต้กระโปรงเธอ เหมือนสาวๆ ที่ผมเห็น ในนิตยสารของชอน
Who'd be dumb enough to stay behind while we escape with our lives?แล้วจะหาไอ้โง่ที่ไหนมาสละชีวิตให้พวกเราหล่ะ
I will stay behind and fight him off.ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อสู้กับมัน
He's saying that someone has to stay behind to close the portal.เขาบอกว่า ต้องมีคนอยู่เพื่อปิดประตู.
Someone's supposed to stay behind and close that portal, right?ต้องมีคนอยู่นี่เพื่อปิดประตูใช่ไหม ?
The way I jammed the security system, we've got 15 minutes max. Stay behind me.เราต้องเข้าไปในระบบรักษาความปลอดภัย ต้องใช้เวลา 15 นาที อยู่ข้างหลังผมไว้นะ
You already said you didn't stay behind for me.คุณเพิ่งจะบอกว่าคุณไม่ได้กลับมาเพื่อผม
Okay. Stay behind me.ได้ครับ, อยู่ข้างหลังผมไว้นะ
Seaton, I need you to stay behind us.ซีตัน, ผมต้องการให้คุณอยู่ข้างหลังพวกเขา
You stay behind us. Good luck, boy.คุณอยู่หลังเราไว้ โชคดีไอ้หนุ่ม

stay behind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
居残る[いのこる, inokoru] (v5r,vi) to stay behind; to remain; to work overtime
残留[ざんりゅう, zanryuu] (n,vs,adj-no) (1) residual; residue; (2) stay behind; stay back; (P)

stay behind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลง[v.] (long) EN: remain ; stay behind ; be left ; linger FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stay behind
Back to top