ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

state firmly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *state firmly*, -state firmly-

state firmly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
state firmly (vt.) ยืนยัน See also: รับรอง, แสดงหลักฐาน Syn. affirm, express, give evidence of, reveal, show

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า state firmly
Back to top