ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stare at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stare at*, -stare at-

stare at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stare at (phrv.) จ้องมอง See also: จ้อง Syn. gape at, gawk at, goggle at
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้องเขม็ง (v.) stare at See also: gaze at, goggle at, gawk at, gape at Syn. ถมึงทึง, ถลึงตา, ขึงตา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's rude to stare at other peopleการจ้องมองคนอื่นนั้นไม่สุภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They'll stare at your face, so walk out fast, but don't run.จึงเดินออกไปอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้ทำงาน
Instead of thinking of my needs, you're standing there doing what you want to do, which is stare at me.แทนที่จะคิดถึงความต้องการของฉัน เธอกลับยืนอยู่ตรงนั้นทำสิ่งที่เธออยากทำ จ้องมองฉัน
I mean, you build a baseball field in the middle of nowhere, and you stare at nothing.- แอนนี่ เรย์ นายสร้างสนามเบสบอล ขึ้นมากลางทุ่ง และนายนั่งจ้องความว่างเปล่า
To gawk and grovel and stare at Prince Ali!เพื่อตะลึง เคารพ และจ้องมอง เจ้าชายอาลี
And I hate the way you all stare at me.และฉันเกลียดทุกคน ที่มองสมเพชฉัน
I like to stay snug in a warm bed and just stare at it.ฉันชอบนอนอยู่บนเตียงอุ่น ๆ และมองไปที่ฝน
She'd just stare at the sea every single day.เธอนั่งมองไปที่ทะเลทุกๆ วัน.
Every guy there would stare at me when I walked in.ผู้ชายทุกคนจ้องฉันตอนเดินเข้าไป
That fellow's done nothing but stare at you since we arrived.หมอนั่นไม่ทำอะไร นอกจากจ้องตั้งเเต่เรามาถึง
I'll stare at them the whole time.ผมยืนประจันหน้าพวกนั้นอยู่พักหนึ่ง.
I've seen you stare at your father's picture in that trophy case.ฉันเคยเห็นนายมองดูรูปพ่อของนาย ในตู้ถ้วยรางวัลพวกนั้น
Are you going to try to kill me or just stare at me?เจ้าจะฆ่าข้าหรือจะจ้องข้ากันเเน่

stare at ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chēng, ㄔㄥ, 瞠] stare at sth beyond reach
仰屋著书[yǎng wū zhù shū, ㄧㄤˇ ㄓㄨˋ ㄕㄨ, 仰屋著书 / 仰屋著書] lit. to stare at the ceiling while writing a book (成语 saw); to put one's whole body and soul into a book
仰屋兴叹[yǎng wū xīng tàn, ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ, 仰屋兴叹 / 仰屋興嘆] to stare at the ceiling in despair; to find no way out; nothing you can do about it; at the end of one's wits
注目[zhù mù, ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, 注目] attention; to stare at; to fix attention on sth

stare at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼を付ける;眼をつける[がんをつける, ganwotsukeru] (exp,v1) to fasten one's eye on (a person); to stare at
見やる;見遣る[みやる, miyaru] (v5r,vt) to look at; to gaze; to stare at
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp,v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise
打ち守る;打守る;打ちまもる;打目戍る(iK)[うちまもる, uchimamoru] (v5r) (1) to stare at; (2) to closely defend
見つめる(P);見詰める(P);凝める(oK)[みつめる, mitsumeru] (v1,vt) (uk) to stare at; to gaze at; to look hard at; to watch intently; to fix one's eyes on; (P)
見据える;見すえる[みすえる, misueru] (v1,vt) to gaze at; to stare at; to focus on; to make sure of

stare at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้องเขม็ง[X] (jǿng khamen) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at FR:
เขม้น[v.] (khamen) EN: gaze at ; stare at ; look closely at ; peer at FR:
มอง[v.] (møng) EN: look ; eye ; gaze ; glance ; stare ; peer ; look around ; look on ; look at ; stare at FR: regarder ; parcourir des yeux ; parcourir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stare at
Back to top