ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand out for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand out for*, -stand out for-

stand out for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand out for (phrv.) ยืนยัน See also: ยืนกราน Syn. hang out for, hold out for, stand out, stick out, stick out for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand out for
Back to top