ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand out against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand out against*, -stand out against-

stand out against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand out against (phrv.) มองเห็นโดดเด่น Syn. stand against

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand out against
Back to top