ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand out*, -stand out-

stand out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand out (phrv.) ก้าวมาข้างหน้า (ทางทหาร)
stand out (phrv.) ยื่นออกมา See also: โผล่ออกมา Syn. jut out, poke out
stand out (phrv.) ออกจากกลุ่ม Syn. stand apart, stand aside
stand out (phrv.) ต่อต้าน See also: ไม่ยอมรับ, คัดค้าน Syn. hang out for, hold out for
stand out (phrv.) เห็นชัด See also: เด่นชัด Syn. stick out
stand out against (phrv.) มองเห็นโดดเด่น Syn. stand against
stand out for (phrv.) ยืนยัน See also: ยืนกราน Syn. hang out for, hold out for, stand out, stick out, stick out for
stand out of (phrv.) ก้าวจาก See also: ก้าวออกมาจาก
stand out of (phrv.) แสดงความรู้สึก
stand outside (phrv.) อยู่ด้านนอก See also: อยู่ข้างนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You stand out there on that green, green grass, and it's just you and the ball, and there ain't nobody to beat up on but yourself....ที่เราออกไปยืนบนหญ้าเขียวๆ มีเพียงเรากับลูกกลมๆ โดยไม่ต้องสู้กับใคร นอกจากตัวเราเอง
The horsepower of this engine doesn't stand out until above 11,000 RPM.แรงม้าของรถคันนี้จะยังออกไม่สุดจนกว่าจะเร่งถึง11,000รอบ/นาที
You were surely stand out in the battle field. How well do you know about me?ท่านต้องโดดเด่นมากในสนามรบ
So I'm gonna stand out in my programme.ผมจะอยู่ให้จบโปรแกรม
That's why you stand out in this business.คุณถึงได้โดดเด่นอยู่ในวงการนี้ไง
Right. don't stand out in any way.ค่ะ,หนูจะไม่ออกนอกลู่นอกทาง
Your clothes stand out too much.เสื้อของเธอมันช่างสะดุดตาเหลือเกิน
I imagine she'd stand out in a fine establishment like this one.ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสวยงาม
This is the kind of guy who wants to stand out in a crowd.นี่เป็นคนที่อยากโดดเด่นในกลุ่มคน
So you don't stand out in his neighborhood. There are certain elemental things, Chad.จะได้ไม่สะดุดตาในถิ่นเขาไง เห็นได้ชัดๆอยู่แล้วแช้ด
Did anything stand out About the body?หรือเอ่อ เมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่โรงแรมรึเปล่า
People should know their own place. And know when to stand out and when not to.แต่ยังไงก็ตามคนเราก็ต้องรู้ตัวอยู่เสมอนะค่ะว่าที่ใดควรอยู่และไม่ควรหวังสูงจนเกินตัว

stand out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出头鸟[chū tóu niǎo, ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, 出头鸟 / 出頭鳥] to stand out (among a group); distinguished
突显[tū xiǎn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ, 突显 / 突顯] conspicuous; to make sth stand out; make sth prominent

stand out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど突く[どつく;どづく(ok), dotsuku ; doduku (ok)] (v5k) to jab; to hit; to punch; to stand out
図抜ける;頭抜ける[ずぬける, zunukeru] (v1,vi) (See ずば抜ける) to tower above; to stand out
浮かび上がる[うかびあがる, ukabiagaru] (v5r,vi) to rise to the surface; to emerge; to stand out (against a dark background); (P)
浮き出す[うきだす, ukidasu] (v5s,vi) to surface; to stand out
突き出る[つきでる, tsukideru] (v1,vi) to project; to stick out; to stand out
群を抜く[ぐんをぬく, gunwonuku] (exp,v5k) (See 抜群) to surpass the rest (e.g. of a large group); to stand out from the crowd; to be the best by far
頭角を現す;頭角を現わす;頭角を表す;頭角を表わす[とうかくをあらわす, toukakuwoarawasu] (exp,v5s) to distinguish oneself; to stand out
出っ張る[でっぱる, depparu] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude
出張る[でばる, debaru] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude
昼行灯[ひるあんどん, hiruandon] (n) person who does not stand out; (useless as) a lantern at noon day
浮き上がる;浮き上る;浮上がる;浮上る[うきあがる, ukiagaru] (v5r,vi) (1) to float; to rise to the surface; (2) to stand out; to be visible; (3) to be alienated
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
目立つ[めだつ, medatsu] Thai: โดดเด่น English: to stand out

stand out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid FR: ressortir ; être clair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand out
Back to top