ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand off*, -stand off-

stand off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand off (phrv.) อยู่ห่างจากฝั่ง (การแล่นเรือ)
stand off (phrv.) แยกตัวจาก See also: ห่างเหินจาก Syn. hang back
stand off (phrv.) แยกตัวจาก See also: ห่างเหินจาก Syn. standoffish, hang back
stand off (phrv.) หยุดจ้าง See also: เลิกจ้างงาน Syn. lay off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Freeman stand off.การแยกกลุ่มของฟรีแมน
Like we did at the freeman stand off?เหมือนที่เราทำตอนการแยกกลุ่มของฟรีแมน?

stand off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对决[duì jué, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 对决 / 對決] versus; stand off between two opponents

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand off
Back to top