ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand aside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand aside*, -stand aside-

stand aside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand aside (phrv.) หลบเข้าข้าง See also: แอบไปด้านข้าง, หลบไป Syn. stand apart, stand out, step aside
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Should I just stand aside watching him become this strange?จะให้ผมอยู่เฉยๆ คอยดูเขาทำสิ่งประหลาดแบบนี้นะหรอ?
You don't understand-- don't ask me to stand aside as you climb on that pyre.เจ้าไม่เข้าใจ-- อย่าขอให้ข้านิ่งเฉย ขณะที่ท่านปืนขึ้นไปบนกองฟืน
Then stand aside and let the people that took him from you be destroyed.งั้นจงหลีกทางซะ และให้คนที่เอาตัวเขาไปถูกทำลายเสีย
Stand aside and I won't have to spill yours.ถอยไปแล้วข้าจะไม่ยุ่งกับพวกเจ้า
Stand aside. Dancing strengthens the legs.ถอยไป มันต้องใช้ท่อนขาที่แข็งแรงของนักเต้น
Stand aside. Coming through.ยืนอยู่ข้างๆ นี่ เดินผ่านไป
My good man, you're driveling. Now stand aside. I'm about to embark upon a journey around the world.คุณงึมงำอะไร ผมจะไปเดินทางรอบโลก
I got it! Stand aside.ผมจัดการเอง หลบไปข้างๆ
I always stand aside, without helping you.ตลอดมาฉันได้แต่ยืนอยู่เฉยๆโดยไม่ช่วยอะไรเธอเลย
Open the door or stand aside;เปิดประตู แล้วรอด้านข้าง
Madam, stand aside;ช่วยหลีกทางด้วย คุณพยาบาล
Now get stand aside.ฉันไม่ยอมให้แกทำร้ายท่านได้หรอก!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand aside
Back to top