ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand apart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand apart*, -stand apart-

stand apart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand apart (phrv.) แยกจาก See also: แยกออก Syn. hang back, stand aside, stand out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I do not speak for the Empire. We stand apart.ฉันไม่ได้มาในนามของจักรวรรดิ เราแยกไม่เกี่ยวกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand apart
Back to top