ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand aloof

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand aloof*, -stand aloof-

stand aloof ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand aloof (phrv.) ถอยห่าง See also: อยู่ห่างๆ จาก Syn. hang back
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No other woman would harden her heart as thou dost... and stand aloof from her husband".ไม่มีผู้หญิงคนอื่น ๆ จะแข็งหัวใจ ของเธอเป็นเจ้า และยืนห่างจากสามีของเธอ "

stand aloof ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abseits {adv} | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand aloof
Back to top