ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand against*, -stand against-

stand against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand against (phrv.) พิง See also: พาด
stand against (phrv.) ยืนโดดเด่นตัดกับ (เบื้องหลัง) Syn. stand out against
stand against (phrv.) คัดค้าน Syn. stand up to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You say to stand against the wall!คุณบอกว่าจะยืนอยู่กับผนัง!
I stand against politicians and all such sons of bitches.ปู่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับนักการเมือง และพวกบ้า ที่เป็นแบบพวกนั้น
Where will I fiind one who can stand against me?ที่ๆมีผู้ที่ซึ่ง สามารถต่อกรกับข้าได้
It's great of you to stand against the drunkard.ดีแล้วที่คุณไปช่วยเธอไว้จากพวกขี้เมา
It isn't wise to stand against me, Leonidas.และข้าจักพลีชีพ ให้ทุกคนที่อยู่ฝ่ายข้า
All right,you guys stand against the wall and out of the way unless I call for you.เอาละ,พวกเธอไปยืนชิดกำแพง และอย่าแกะกะจอย่าฉันจะเรียก
We hope to find the strength to stand against our fears.เราหวังให้มีกำลัง ที่จะยืนสู้กับความกลัว
And that raises serious questions about what kind of chance he'd stand against such overwhelming...และนั่น มาถึงคำถามที่ว่า เขาจะมีโอกาสหรือไม่ ในการต่อกรกับ พลังอันมหาศาล...
Today, world comes together to take a stand against this violence.ในวันนี้ชาวโลกมาร่วมใจกัน ต่อต้านความรุนแรงนี้
Your stand against organized crime is the first legitimate ray of light in Gotham in decades.คุณยืนอยู่ตรงข้ามกับองค์กรอาชญากรรม เป็นแสงสว่างให้กอทแฮม เป็นแสงแรงในศตวรรษ
And that's when my dad found out and decided to stand against him.พอพ่อฉันไปรู้เรื่องเข้า และตัดสินใจต่อต้าน
But the state supreme court will never take a stand against walter kendrick.แต่ศาลสูงสุดไม่เคยที่จะยื่นฟ้อง วอลเตอร์ เคนดริกเลยนะ

stand against ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, 敌视 / 敵視] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against

stand against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยัน[v.] (yan) EN: face ; confront ; be in a stalemate ; make a stand against FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand against
Back to top