ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stamp on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stamp on*, -stamp on-

stamp on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stamp on (phrv.) เหยียบ/ย่ำบน Syn. step on, trample on, tread on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The data, a post stamp on a Pool table.ข้อมูล สถานที่ตั้งพื้นที่รอบๆสระน้ำ
She has a fresh nightclub stamp on her wrist.เธอมีรอยปั๊มของไนท์คลับเปิดใหม่ บนหลังมือ
Yeah, but the guy who had the blue hand stamp on him was in L.A., all right?ใช่ แ่ต่ชายคนที่มีมือสีน้ำเงิน ปั๊มอยู่ที่ตัวเขา อยู่ใน แอล.เอ. ใช่มั้ยล่ะ?
To be able to put your stamp on medical history.เพื่อจะได้ประทับตราของนาย ลงในประวัติศาสตร์การแพทย์
Is there any significance to the stamp on the inside?มีอะไรบางอย่าง ประทับไว้ด้านในใช่ไหม
It has my date stamp on it--mine.ฉันมีตราประทับวันที่ แต่เนี่ยไม่ใช่ของฉัน
They're gonna want a fresh interpretation, someone that can put their own stamp on the role.พวกเขาอยากได้การแสดงที่สดใหม่ บางคน ที่สามารถใส่เอกลักษณ์ของตนลงไปในบทได้
The time stamp on this photograph is eight minutes later.เวลาพิมพ์อยู่บนรูปภาพ
Well, that would imply that there is a time stamp on each of the numbers, which there is not, thank you very much.นั่นหมายถึงว่าจะมีระบุเวลาไว้ ในตัวเลขแต่ละตัว ซึ่งอันนั้นจะไม่มีNขอบคุณมากเลย
My stamp on the back.ตราประทับฉันอยู่ด้านหลัง
It's about time I got my clutter out of here, give you a chance to put your stamp on this office.ได้เวลาขนของออกไป จากที่นี่แล้ว ให้เธอได้ จัดห้องนี้ ซะที
Dead tourists with a stamp on their hand and vampire blood in their veins.ให้เดานะ นักท่องเที่ยวที่ตาย มีตราประทับบนมือของพวกเขา และเลือดของแวมไพร์ อยู่ในสายเลือดของพวกเขา

stamp on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撃壌[げきじょう, gekijou] (n) (1) (See 鼓腹撃壌) to stamp on the ground rhythmically while singing; (2) ancient Chinese game of wooden clog throwing
地団駄を踏む;じだんだを踏む[じだんだをふむ, jidandawofumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.)
地団駄踏む[じだんだふむ, jidandafumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.)
踏みならす;踏み鳴らす[ふみならす, fuminarasu] (v5s,vt) to stamp one's feet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stamp on
Back to top