ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squeak through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squeak through*, -squeak through-

squeak through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squeak through (phrv.) ผ่านได้เฉียดฉิว Syn. scrape through, skin through, squeeze through
squeak through (phrv.) หวุดหวิด Syn. scrape through, skin through

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squeak through
Back to top