ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squash in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squash in*, -squash in-

squash in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squash in (phrv.) เบียดเข้าไป See also: อัดใส่ใน, กด Syn. scrape in, squeeze in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squash in
Back to top