ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spunk up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spunk up*, -spunk up-

spunk up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spunk up (phrv.) ร่าเริง See also: ทำให้มีชีวิตชีวา Syn. cheer up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spunk up
Back to top