ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spryly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spryly*, -spryly-

spryly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spryly (adv.) อย่างมีชีวิตชีวา See also: อย่างร่าเริง, อย่างสนุกสนาน, อย่างเบิกบาน Syn. lively, vigorously

spryly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hurtig {adv}spryly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spryly
Back to top