ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spread with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spread with*, -spread with-

spread with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spread with (phrv.) ทาด้วย See also: ละเลงด้วย Syn. apply to, spread on, spread over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's Cane's story... and it'll spread with each new reader.มันเป็นเรื่องของเคน และมันจะแผ่ขยายไปสู่นักอ่านใหม่ๆ
A three-point spread with dispersion tubes to the basement and the second floor.ต่อท่อแยกหัวพ่นออกเป็น 3 จุด ในห้องโถง ชั้นใต้ดิน แล้วก็ที่ชั้น 2 ด้วย
HOW THEY SPREAD WITH TIME, I CAN LEARN ABOUT THE PROPERTIES OF THE LAKE.และเราสามารถใช้ข้อมูล เกี่ยวกับจักรวาลต้นที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spread with
Back to top