ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spread on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spread on*, -spread on-

spread on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spread on (phrv.) ทน See also: ป้าย, ละเลงบน
spread on (phrv.) วาง(บางสิ่งที่แผ่กว้าง)ไว้บน Syn. spread over, spread with
spread oneself (phrv.) แผ่เต็มที่ See also: แผ่หลา, เหยียดแขนขาเต็มที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But whenever Sangmin came, a smile would spread on your face.แต่เมื่อซังมินมาหา -ลูกก็จะยิ้มแป้นเชียวนะ
Now, first, remove the liver and fry it up with some onions for a little snack or perhaps a delicious Iiverwurst which you can spread on a cracker, a Ritz cracker, a saltine.ขั้นแรก เอาตับออกมา แล้วทอดกับหัวหอม สำหรับอาหารว่าง หรือจะใช้ตับบด มาทาบนขนมปังกรอบ ขนมปังกรอบ Ritz a saltine
She's actually doing a big spread on me for Vanity Fair.เธอกำลังทำสคู๊ปเจาะลึกผมสำหรับ วานิตี้ แฟร์
Well, she did quite a spread on Tony last year.เธอได้ทำเรื่องเจาะลึก โทนี่เมื่อปีที่แล้ว
Jesus Christ, the spread on these is huge.พระเยซูคริสต์แพร่กระจายบน เหล่านี้เป็นอย่างมาก

spread on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
根を張る[ねをはる, newoharu] (exp,v5r) to spread one's roots (of a tree, etc.); to take root (of an ideology, etc.)
羽を広げる[はねをひろげる, hanewohirogeru] (exp,v1) to spread one's wings
翼を広げる[つばさをひろげる, tsubasawohirogeru] (exp,v1) (See 翼を張る・つばさをはる) to spread one's wings

spread on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉาบ[v.] (chāp) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on FR: enduire ; recouvrir
แผ่อำนาจ[v. exp.] (phaē amnāt) EN: spread one's authority ; extend one's authority FR: étendre son autorité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spread on
Back to top