ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spread around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spread around*, -spread around-

spread around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spread around (phrv.) โรยจนทั่ว See also: โปรยจนทั่ว Syn. spread about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These pranks, at first, attributed to rogue isolated hackers are now suspected to be the work of an elaborate and sophisticated, network of programming cells, spread around several countries.ดำเนินแก้ไขสิ่งที่พวกเค้าเรียกมันว่าN "สัญญาณดาวเทียมติดเชื้อ"... ในตอนแรก การเล่นตลกพวกนี้ ถูกคิดว่า Nเป็นฝีมือของแฮคเกอร์สมัครเล่น แต่ตอนนี้ กำลังถูกสงสัยว่า...
You know, all we need is a little cash, spread around in places.อะไรที่เราต้องการ หาได้ด้วยเงินเพียงนิดเดียว
It should come as no surprise that the rumor I was soliciting sex for money spread around the school faster than...แล้วข่าวลือเรื่องที่ฉัน กลายเป็นสาวไซด์ไลน์... ... ก็แพร่ไปทั่วโรงเรียน เร็วกว่า...
If the news about my condition were to spread around the company...ถ้าข่าวเรื่องอาการของผมกระจายไปทั่วบริษัท
The rumors have already spread around the stock exchange.แล้วข่าวซุบซิบนี้ ก็รั่วไปถึหูของพวกผู้ถือหุ้น
The director said that good news should be spread around more.อ่อ ท่านประธานได้รับรางวัลการทำความดี จากชาวบ้านนะครับ
Besides, it's not something that others should spread around too.แล้วนี่มันใช่เรื่องที่ควรจะพูดไปทั่วมั้ย
And I guarantee that you'll not just regret each and every one of your petty little torments, but that the suffering you so glibly spread around will come back at you tenfold.ฉันรับประกันได้เลยว่า คุณจะไม่ใช่แค่เสียใจ ทุกอนูของคุณจะทุกข์ทรมาณ แต่ความทุกข์ทรมาณ ที่ขจัดขจายรอบตัวคุณ
A human virus, flu, spread around the world.ไวรัสจากมนุษย์ ไข้หวัดใหญ่ แพร่กระจายไปทั่วโลก
Never mind. I was just wondering if rumors have spread around the neighborhood already.ช่างเถอะ ฉันสงสัยว่าข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วหรือยัง
Half of them I don't even know. I think word spread around Hampstead.ครึ่งหนึ่งฉันไม่รู้จัก คงบอกต่อกันไปทั่ว
It was you who made the rumors spread around!ที่เป็นคนปล่อยข่าวลือนั่น

spread around ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจษแจ[v.] (jōtjaē) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
โจษจัน[v.] (jōtjan) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
ขจัดขจาย[v.] (khajat-khaj) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spread around
Back to top