ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

splinter off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *splinter off*, -splinter off-

splinter off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
splinter off (phrv.) ทำให้แตกออก See also: ทำให้แยกออก Syn. split off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So when your men splinter off to play action hero, it puts the whole group at risk.แล้วตอนที่คนของคุณแตกแถว เล่นบทเป็นฮีโร่ มันทำให้เราทั้งกลุ่ม อยู่ในอันตราย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า splinter off
Back to top