ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spend the night

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spend the night*, -spend the night-

spend the night ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แรมคืน (v.) spend the night See also: stay the night, stay overnight, lodge for the night Syn. ค้างคืน

spend the night ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้าง[v.] (khāng) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night FR: loger ; passer la nuit
ค้างคืน[v.] (khāngkheūn) EN: stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night ; remain for the night ; stay the night FR: passer la nuit ; coucher
ค้างแรม[v.] (khāng raēm) EN: stay overnight ; stay the night ; put up for the night ; spend the night ; pass the night FR: passer la nuit
พักแรม[v.] (phakraēm) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night ; camp FR: séjourner ; loger ; passer la nuit
ประทับแรม[v.] (prathapraēm) EN: stay overnight ; spend the night ; be in residence FR: passer la nuit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spend the night
Back to top