ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speechlessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speechlessly*, -speechlessly-

speechlessly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอแข็ง (adv.) speechlessly See also: wordlessly, inarticulately

speechlessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอแข็ง[adv.] (khøkhaeng) EN: speechlessly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speechlessly
Back to top