ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soak in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soak in*, -soak in-

soak in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soak in (phrv.) ซึมเข้า Syn. sink in
soak in (phrv.) ค่อยๆ เข้าใจ See also: เข้าใจทีละน้อย Syn. sink in
soak in (phrv.) ทำให้หมกมุ่นกับ See also: ทำให้สนใจอยู่กับ, ทำให้ง่วนอยู่กับ Syn. absorb in
soak into (phrv.) จมใน Syn. sink into
soak into (phrv.) ค่อยๆ ซึมซาบ See also: ค่อยๆ เข้าใจ Syn. sink into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I shall soak in a bath for a week.ข้าจะแช่อยู่ในอ่างเป็นอาทิตย์
I want a long soak in the tub and catch up on my reading.ฉันอยากแช่น้ำนานๆ และนั่งอ่านนิตรสารพวกนี้
Oh, I'm sure she and Louis are off having a private moment to let it all soak in before making their grand exit.ออ ฉันว่าเธอกับหลุยส์คงอยากมีเวลาส่วนตัวกันน่ะ เพื่อที่จะค่อยๆเข้าใจ ก่อนที่พวกเขาจะ หาทางออกครั้งใหญ่
I like to soak in our tub after work.ฉันชอบให้ตัวเปียกโชก ในอ่างอาบน้ำของเราหลังเลิกงาน
Why don't we take her for a quiet soak in the hydrotherapy room?ทำไมเราไม่พาเธอไปแช่น้ำเงียบๆ ในห้องวารีบำบัดซะล่ะ
Oh, I'm gonna soak in a nice, hot milkweed bath.โอ้ฉัน gonna แช่ในดี, อาบน้ำร้อนไม้มียางขาว
The blood and the sweat in the dead body will soak into the soil of dew and descend in the cypress spring under the groundใช่แล้ว เลือดและหยาดเหงื่อในร่างของคนตาย จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดิน

soak in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
醂す;淡す[さわす(醂す);あわす, sawasu ( rin su ); awasu] (v5s,vt) (1) to remove the astringent taste from persimmons; (2) (さわす only) to soak in water; to steep in water; (3) (さわす only) to matte (with black lacquer)
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)
染み入る[しみいる, shimiiru] (v5r) (See 染み込む) to soak into; to permeate
染み込む;しみ込む;沁み込む;染込む;滲み込む[しみこむ, shimikomu] (v5m,vi) to soak into; to permeate
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)

soak in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ดองเหล้า[v. exp.] (døng lao) EN: soak in the liquor ; preserve dried ingredients in liquor FR: macérer dans de l'alcool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soak in
Back to top