ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

snuff it

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *snuff it*, -snuff it-

snuff it ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snuff it (phrv.) ตาย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. pass away

snuff it ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; be dead ; kick the bucket ; pass away ; snuff it FR: mourir ; décéder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า snuff it
Back to top