ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smooth in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smooth in*, -smooth in-

smooth in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smooth in (phrv.) ทำให้เรียบ See also: เกลี่ยให้เรียบ, ทำให้เนียน Syn. iron out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Asuka, we called her SPAM but it's not so smooth in reading...อาซูกะ พวกเราเรียกเธอว่าสแปม แต่มันออกเสียงยาก... .
I'm sure everything's going smooth in that company.ฉันแน่ใจว่าทุกสิ่งกำลังไปได้ดีในบริษัท
That kind of smooth interlacing from place to place?มีเส้นเรียบทับผ่านกัน จากอีกที่สู่อีกที่
Smooth inside, no bruising, no sign of trauma.ข้างในเรียบ, ไม่มีรอยช้ำ, ไม่มีร่องรอยของความบอบช้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smooth in
Back to top